Программы, проекты


Слайд1.JPG

Галоўнай мэтай  выхавання  грамадзяніна любой краіны ёсць фарміраванне грамадзяніна-патрыёта. Без гэтага немагчыма існаванне самой дзяржавы. Асаблівае значэнне ў справе выхавання грамадзянскіх якасцей  належыць краязнаўству. Чаму? Звесткі пра родны край блізкія і зразумелыя, таму працэс засваення гісторыі Айчыны становіцца больш лёгкім і зразумелым. Краязнаўчы падыход дазваляе накіраваць чытачоў ад блізкіх, даступных непасрэднаму назіранню фактаў і з'яў, да глыбокіх вывадаў і абагульненняў гістарычнай навукі, гэта значыць, арганізаваць працэс пазнання найбольш натуральным і даступным шляхам.

Маларыцкі край мае  адметную прыроду, самабытную культуру, багатае мінулае, якое неабходна вывучаць і зберагаць для будучых пакаленняў шляхам развіцця краязнаўчай дзейнасці.

 Мэта праекта - актывізацыя краязнаўчай работы бібліятэк раёна. Дапамога карыстальнікам бібліятэкі ў асэнсаванні спадчыны мінулага: пашырэнне дзейнасці бібліятэкі ў напрамку адраджэння каляндарна-абрадавых свят, у асваенні традыцый, звычаяў, абрадаў Маларытчыны, музычнай і вуснай народнай творчасці, выхаванне цікавасці да беларускай культуры і мовы, развіцце творчых здольнасцей; садзейнічанне вывучэнню гісторыі роднага краю, фарміраванню патрыятычных пачуццяў і свядомасці ў чытачоў на  краязнаўчым матэрыяле.

Сабраць больш поўныя звесткі аб гісторыі і сённяшнім дні ў адзіны масіў, сфарміраваць (па магчымасці) поўнатэкставую базу дадзеных, стварыць электронныя дакументы – вось галоўная мэта праекта.

 Задачы праекта:

 - Пошук, сістэматызацыя і захаванне духоўнай, культурнай спадчыны, далучэнне насельніцтва да яе ўспрымання;
 - Адраджэнне самабытнай нацыянальнай культуры, укараненне ў быт нацыянальных свят і абрадаў, папулярызацыя літаратуры аб родным краі;
 - Садзейнічанне вывучэнню і распаўсюджванню фальклору, духоўных традыцый народа;   
- Пашырэнне ведаў аб гісторыі роднага краю ў дзяцей і падлеткаў, далучэнне іх да пошукавай дзейнасці;
 - Выхаванне гістарычнага мышлення, пачуцця патрыятызму, прыналежнасці да гісторыі Айчыны;
 - Ажыццяўленне акцый па збору і назапашванню краязнаўчых матэрыялаў;
 - Актывізацыя работы бібліятэкі па фарміраванню грамадзянска – патрыятычнага пачуцця, нацыянальнай самасвядомасці;
 - Выхаванне талерантнасці як прынцыпа ўзаемаадносін розных нацыянальнасцей, рас, канфесійнай прыналежнасці;
- Станаўленне бібліятэкі, як цэнтра  збору, вывучэння  нацыянальнай культуры і традыцый Маларытчыны.  
Выканаўцы праекта: Супрацоўнікі бібліятэк РЦБС  
Тэрмін рэалізацыі праекта:       Праект разлічаны  на 2014 - 2021 гады.

 Структура праекта (2014 год):

“Маларыцкі край: гісторыя і лёс 

Кожная мясцінка на нашай зямлі мае сваё імя. Існуе навука пра назвы - анамастыка, а ў ёй вялікі раздзел пра паходжанне геаграфічных назваў - тапаніміка. Тапаніміку называюць мовай зямлі, бо геаграфічныя назвы апавядаюць нам пра гісторыю, характар народа, яго схільнасці і асаблівасці побыту. Толькі не ўсе чуюць гэты аповед. Каб пачуць і разгадаць яго, трэба старанная праца над картамі, кнігамі, дакументамі, уменне слухаць людзей, разважаць.
Збіраць і запісваць легенды нашага краю аб паходжанні назваў вёсак, урочышчаў, вуліц, складаць тапанімічныя карты  ўрочышчаў,  збіраць матэрыялы аб народных промыслах і мясцовых майстрах і г.д.   
 - Выданне  краязнаўчага буклета    Н.В. Баліцэвіча ”Наводнение 1974 года на Малоритчине”
- Выданне краязнаўчага буклета Н.В.Баліцэвіча “Малоритчина в начале 20-х  годов  ХХ века”
- Выданне альбома А.Гапонік  “Если б здания заговорили”  
@ Выдаць ламініраваныя альбомы:
“Гісторыя вёскі  Пажэжын”
“Гісторыя вёскі  Арэхава”
“Гісторыя  Свята - Ражства - Багародзічнай  царквы  в. Лукава”  
“Віртуальная Маларытчына”
 Інавацыі ў рабоце бібліятэк – эфектыўны метад мадэрнізацыі традыцыйных  форм  бібліятэчнага абслугоўвання. У апошні час, з выкарыстаннем мультымедыйных сродкаў, папулярнай формай работы  бібліятэк нашай сістэмы  сталі электронныя прэзентацыі. Галоўная мэта – сабраць звесткі аб дакументах, якія тычацца Маларытчыны ў адзіны электронны масіў.
? Зрабіць электронную  прэзентацыю:
 “Виртуальное путешествие по деревне Пожежин”
? Зрабіць электронную прэзентацыю:
 “Виртуальное путешествие по родному городу”

“Духоўная повязь часоў"

Правесці пасяджэнне секцыі настаўнікаў гісторыі на базе раённай бібліятэкі  “Краязнаўства: ад традыцый да інавацыйнага пошуку”  (сумесна з раённым аддзелам  адукацыі)

   З ліку найбольш творчых і актыўных настаўнікаў гісторыі  сфарміравана творчая група, якая будзе  распрацоўваць адукацыйны праект “Вывучаем гісторыю Маларытчыны”, разлічаны на 3 гады. Мэта праекту – стварэнне ўмоў для развіцця даследчай і аналітычнай культуры педагогаў, выяўленне, вывучэнне і сістэматызацыя эфектыўнай педагагічнай практыкі ў краязнаўчым рэчышчы. Дапаможнік  будзе апрабаваны на ўроках гісторыі Беларусі і занятках краязнаўчых гурткоў, а таксама на розных пазакласных мерапрыемствах.

 “Фальклорная скарбонка Маларытчыны”

 Вусная народная творчасць Маларытчыны – невычэрпная крыніца ведаў. Яе жанры надзвычай разнастайныя, але найбольшай папулярнасцю карыстаюцца песні. Спрадвеку яны і музыка былі неад’емнай часткай грамадскага і сямейнага побыту сялян. Песень існавала многа. Яны былі розныя па зместу, тэматыцы, праблемах, якія ўздымаюць. Многія з песень дайшлі да нашых дзён. Іх носьбіты ў пераважнай большасці – вясковыя жанчыны рознага ўзросту. Песні, захаваныя імі, з’яўляюцца асновай гістарычнай памяці народа. Іх называюць яшчэ душой народа. Вось гэтую “душу народа” і хочацца  зберагчы і сістэматызаваць.
@ Збіраць і запісваць песні, абрады.
@ - Завяршыць  работу па стварэнню альбома “Некаторыя асаблівасці гаворкі в.Брадзяцін”
@ Аўтэнтычны матэрыял  настаўніцы  СШ №2 Ярмашук Людмілы Канстанцінаўны, які ўвашоў у зборнік “Песні з-пад берагоў Рыты”, дапаўняць і папулярызаваць.
@ Пачаць работу па стварэнню  краязнаўчага буклета “Крытыка-аналітычны нарыс па  творчасці паэтаў Маларытчыны”
@ Выданне  краязнаўчага буклета “Некаторыя асаблівасці гаворкі в.Мельнікі”
@ Пачаць работу па стварэнню альбома “Некаторыя асаблівасці гаворкі в.Брадзяцін”
@ Выданне зборніка вершаў У.Данілюка “Сярод людзей”
@ Завяршыць  работу па стварэнню альбома “Некаторыя асаблівасці гаворкі в.Брадзяцін”

     “Вывучэнне жыцця славутых землякоў”

  Адзін з напрамкаў краязнаўства - вывучэнне канкрэтных чалавечых лёсаў, у першую чаргу "блізкіх" людзей - сваякоў, землякоў, вывучэнне паўсядзённасці, жывога жыцця з яго звычайнымі падрабязнасцямі. Знаёмячыся з жыццём землякоў,  можна знаходзіць у іх падставы для гонару за сваю зямлю і яе людзей, на чым і грунтуецца любоў да Айчыны, жаданне служыць ёй, працаваць на карысць гэтых людзей.
@    Бібліяграфічны паказальнік “Платон Васільевіч Саевіч, дзяржаўны дзеяч Беларусі, ураджэнец Маларытчыны”  (май-жнівень) 
@    Бібліяграфічны паказальнік “Мікалай Селяшчук, мастак, ураджэнец Маларытчыны” (Сакавік-чэрвень)
@    Зборнік па творчасці мясцовага паэта А. Ізбіцкага  “На этой земле я только странник»

 “Экалогія роднага краю”

 Выдаць  альбом 
“Биологический заказник «Луково»

      “Вывучэнне жыцця славутых землякоў”

 Бібліяграфічны паказальнік “Сямен Іванавіч Кавенька, паэт Маларытчыны”  (май-чэрвень) 

2015 год

“Віртуальная Маларытчына”

 Фарміраванне  кантента бібліятэчнага  сайта: стварэнне і напаўненне рубрыкі “Праваслаўная Маларытчына” у раздзеле “Краязнаўства”                  
 Стварыць  поўнатэкставую   базу  даных  “Вёска Лукава”  
Прадоўжыць  работу па стварэнню “Банка краязнаўства на электронных
носьбітах”
 Стварыць  поўнатэкставую   базу  даных  “Великая Отечественная война на Малоритчине»  
Фарміраванне  кантента бібліятэчнага  сайта: стварэнне і напаўненне рубрыкі “Скарбы народнай культуры” у раздзеле “Краязнаўства”

    

 “Вывучэнне жыцця славутых землякоў”

  1.“Аляксандр Пятровіч Хапалюк, вучоны-фізік, аўтар прац па фізічнай оптыцы і лазернай фізіцы
2.”Александр Иванович Ханчук, специалист в области геологии, петрологии и металлогении”

 “Фальклорная скарбонка Маларытчыны”

 Выдаць зборнік  вершаў М.В. Губея “На пороге вечности”               
Выдаць  зборнік вершаў  Л. Гаўрылюк   
   

 2016 год

 “Віртуальная Маларытчына” 

Пачаць работу  па стварэнню   банка  даных   “Горад  Маларыта “  
Фарміраванне кантента бібліятэчнага сайта: стварэнне і напаўненне рубрыкі “Фальклорная скарбонка Маларытчыны”             
Стварыць  мультымедыяпраект да 450-годдзя  г. Маларыты  “Вандроўка па роднай Маларытчыне”

 “Вывучэнне жыцця славутых землякоў”

Прадоўжыць папаўняць матэрыяламі краязнаўчыя папкі “Вёска, час, людзі”      
Напісанне краязнаўчых даведак для краязнаўчай базы “Краязнаўства Берасцейшчыны”
 Правесці шмат мерапрыемстваў  да 60-годдзя з дня нараджэння Л.Тараненкі, знакамітага земляка

 “Фальклорная скарбонка Маларытчыны”

 Выдаць зборнік вершаў  П.Пальчука, мясцовага паэта 
Выдаць этнаграфічны зборнік “Скарбы роднага краю: казкі, назвы ўрочышчаў, імёны продкаў, лірычныя песні…”  (в.Ланская)       
Выдаць  зборнік вершаў  Л. Гаўрылюк, мясцовай паэткі
   

 2017 год

 Структура праекта:


“Маларыцкі край: гісторыя і лёс”

- Выданне краязнаўчага буклета М.В. Баліцэвіча ”Малоритские древности”  
- Працягваць  работу па стварэнню банка даных “Горад Маларыта “   
- Выданне краязнаўчага буклета «Мая ціхая Радзіма: з гісторыі вёскі Брадзяцін Маларыцкага раёна» 

 Вывучэнне жыцця славутых землякоў”

 @    Бібліяграфічны паказальнік “Платон Васільевіч Саевіч, дзяржаўны дзеяч Беларусі, ураджэнец Маларытчыны”  (май-жнівень) 

 Літаратурная скарбонка Маларытчыны”  

 Выдаць зборнік вершаў П.Пальчука, мясцовага паэта.  
Выдаць зборнік вершаў Т.Ефлаковай, мясцовай паэткі
 Выдаць зборнік вершаў Л.Гаўрылюк, мясцовай паэткі

 2018 год

 Структура праекта:

 “Маларыцкі край: гісторыя і лёс

 Выдаць ламініраваныя альбомы:

< Выдаць зборнік “Маларытчына  праваслаўная: гісторыя праваслаўных прыходаў Маларытчыны. Выданне 2-е., дапоўненае"
< Працягваць  работу па стварэнню банка даных «Горад Маларыта» 
< Выдаць зборнік М.В. Баліцэвіча "Униатское и православное духовенство Малоритчины (XVII в. – 1939 г.)"

"Віртуальная Маларытчына"

3Зрабіць электронную поўнатэкставую базу дадзеных:
“Фальклорна-этнаграфічная  энцыклапедыя Маларыцкага раёна”
3Зрабіць  полнотекстовую  базу данных “Малоритчина православная»

“Літаратурная скарбонка Маларытчыны”

- Выдаць зборнік вершаў П. Пальчука, мясцовага паэта.   
- Выдаць зборнік вершаў Т. Ефлаковай, мясцовай паэткі
- Выдаць зборнік вершаў Л. Гаўрылюк, мясцовай паэткі
- Выдаць зборнік вершаў  Т. Абрамчук, мясцовай паэткі  
- Выдаць зборнік вершаў “Поэты Малоритчины о своём крае”

 

2019 год

                                                     “Віртуальная Маларытчына”

Пачаць працу па стварэнні паўнатэкставай базы дадзеных "Маларытчына праваслаўная»

 “Вывучэнне жыцця славутых землякоў”

Выставы-інсталяцыі творчых работ землякоў " Знаемцеся: таленты роднага краю”
Дзень малой Радзімы «Калі хочаш ведаць край да нас у госці завітай!” - ЦРБ  
Вечар-сустрэча "Няхай пакаленні памятаюць" (сустрэча з Анатолем Дзям'янкам - мясцовым краязнаўцам, аўтарам кнігі «Раскажыце мне пра вайну...») - Дарапеевіцкая СБ

 “Маларыцкі край: гісторыя і лёс”

 Працягнуць работу па напаўненню электроннай краязнаўчай базы дадзеных “Город Малорита”
 Краязнаўчы вечар-пазнанне “Город Малорита: имена, события, факты”  
Падрыхтаваць выданне  «Малоритчина православная: история православных приходов Малоритчины»  
Выдаць зборнік мясцовага краязнаўцы н. У. Баліцэвіча  «Топонимика Малоритчины середины XYIII века»   Кучына Г.У.  
Выдаць зборнік мясцовага краязнаўцы н. У. Баліцэвіча  «Жители и уроженцы Малоритчины,  пострадавшие от политических репрессий в 1930-1950 гг.»    Кучына Г.У.

 “Фальклорная скарбонка Маларытчыны”

 Працягнуць работу па напаўненню электроннай краязнаўчай базы дадзеных  “Фальклорна-этнаграфічная энцыклапедыя Маларыцкага раёна”

 “Літаратурная скарбонка Маларытчыны”  

Выданне зборнікаў вершаў мясцовых паэтаў з серыі  «Маларытчына літаратурная”

 

2020 год

“Фальклорная скарбонка Маларытчыны”

Працягнуць работу па напаўненню электроннай краязнаўчай базы дадзеных   “Фальклорна-этнаграфічная энцыклапедыя Маларыцкага раёна”

 “Літаратурная скарбонка Маларытчыны”  

Выданне зборнікаў вершаў мясцовых паэтаў з серыі   «Маларытчына літаратурная”

         “Вывучэнне жыцця славутых землякоў”

Выставы-інсталяцыі творчых работ землякоў “Знаёмцеся: таленты роднага краю”   –                                                  СБ, ЦРБ

- Урок-падарожжа «Прогулки по Малорите: история улиц города» - ЦРБ  
- Вечар жаночай   паэзіі «Есть поэтессы в малоритской глубинке с душою родниковой чистоты…» – ЦРБ 
- Вечар-сустрэча  «Прыйшла ў край няпрошана вайна» (сустрэча  са Сцяпанам   Бурштынам – мясцовым   краязнаўцам  – Макранская СБ  
- Цыкл краязнаўчых калейдаскопаў «Здесь край моих отцов и дедов» – ЦДБ
- Гульня-Падарожжа па родным краі  «Здесь род мой, истоки мои»  – Мельніцкая СБ  
- Тыдзень краязнаўчай кнігі «Люби и знай свой край» – ЦРБ
- Тыдзень краязнаўчых ведаў  «Малоритчина: время, события, люди»
 – РДБ
- Гісторыка-краязнаўчы вечар  «Успомнім карані свае” – Хаціслаўская  СБ  
- Конкурс малюнкаў  «Куточак майго дзяцінства» – Олтушская СБ
- Вечар-сустрэча з пісьменнікамі-землякамі «Свидание с талантом» –   ЦРБ

                          2021 год               

 “Маларыцкі край: гісторыя і лёс”

 -        Літаратурны  агляд  "На зямли Малай Рыты..." – Вялікарыцкая СБ
-         Краязнаўчая  выстава "Лепшы рай - наш родны край" – Пажэжынская СБ
-         Гісторыка-літаратурная гадзіна  "Наш край – наша история"  – Пажэжынская СБ
-         Краязнаўчая экспедыцыя "Скарбы роднага краю" (455 лет со дня основания города Малорита (1566 год) – Ляхавецкая СБ
-         Краязнаўчая  выстава-круіз "Жыве, працуе наш раён" – Хаціслаўская СБ
-         Урок краязнаўства  "Іх імёны ў гісторыі вёскі" – Хаціслаўская СБ
-         Віртуальнае падарожжа  "Вёсачка мая, я часцінка твая" (День села) – Чарнянская СБ
-         Краязнаўчы  калейдаскоп "Мой край родной –  частичка Родины большой" – Замшанская СБ
-         Краязнаўчы дайджэст "Земли моей минувшая судьба" – ЦРБ
   -      Выдаць  краязнаўчы зборнік  «Люби свой родной край: деревня    Черняны»  – Кучына Г.У.
   -      Выдаць  краязнаўчы зборнік «Родной край известный и неизвестный: история деревни Мокраны” – Максімук Т. М., Кучына Г.У.
-         Выдаць  краязнаўчы зборнік «Здесь край мой, исток мой, дорога моя: история деревни Гвозница”   – Кучына Г.У., Лемяшэўская С.У. 


                                                 
                                             “Віртуальная Маларытчына” 


-         Віртуальны экскурс "История и современность районной библиотеки" (75 лет со дня основания) – Ляхавецкая СБ
-         Напаўненне кантэнта бібліятэчнага сайта ў раздзеле «Краеведение» – «Деревни Малоритчины»  (на протяжении года) –  АБМ
-         Увядзенне  новай рубрыкі на сайт “Стихи о Малоритчине” (творчасць  мясцовых паэтаў) – АБМ
-         Стварэнне інфармацыйнага рэсурса:
-         «Предприятия района» – АБМ  

                                                   “Экалогія роднага краю”

-         Літаратурная  віктарына "Загляни в зеленый дом - чудеса увидишь в нем" – Гвозніцкая СБ
-         Выстаўка  "Край родной, знакомый и загадочный" (День экологических знаний) – Макранская СБ
-         Віктарына "По тропинкам Малоритского края" – Дарапеевіцкая СБ 
“Фальклорная скарбонка Маларытчыны”
-         Конкурс выразнага  чытання  “Мой родной язык” – Гвозніцкая СБ
-         Час знаёмства з паэтамі і пісьменнікамі Маларытчыны "Кожны край мае тых, хто яго апявае"– Гвозніцкая СБ
-         Літаратурны вечар "Каб бацькоўская мова непаўторнаю кветкай цвіла" –Макранская СБ
-         Пасяджэнне клуба "Спадчына": слайд-знаёмства з творчасцю         М.І. Пацеюка "Жыццёвы шлях у фатаздымках" – Ляхавецкая СБ
-         Пасяджэнне клуба "Крынічка": фальклорнае падарожжа "Сцежкамі роднага края" – Арэхаўская СБ 

                                           “Літаратурная скарбонка Маларытчыны”  

-          Выданне зборнікаў вершаў мясцовых паэтаў з серыі   «Маларытчына літаратурная”
-         Сустрэча  "Літаратурныя сцяжынкі роднага краю" (по творчасці  паэтаў і пісьменнікаў  Маларытчыны)
-         Дзень чытача : Латаратурная гасцёўня  "Поэзия звучит во мне" – Радзежская СБ
-         Пасяджэнне клуба "Собеседница": Вечар фальклора "В мире нет милей и краше песен и преданий наших" – Хаціслаўская СБ
-         Літаратурна-пазнавальная гульня "Сябруй з роднай мовай" – Дарапеевіцкая СБ
-         Слайд-прэзентацыя "Пакуль паэты будуць пець, не быць Радзіме безымяннай!" – Замшанская СБ

                                         “Вывучэнне жыцця славутых землякоў”

 -         Краязнаўчы ўрок "Знаменитые и талантливые наши земляки" – Макранская СБ
-         Зрабіць бібліграфічныя даведкі   для краязнаўчай  базы "Краязнаўства Берасцейшчыны" –  
«28 жніўня 2021 г. – 80 гадоў з дня нараджэння Івана Іванавіча Заматаева (1941–2012), паэта»,          
«19 верасня 2021 г. – 70 гадоў з дня нараджэння Аляксандра Іванавіча Ханчука (1951), геолага, акадэміка Расійскай акадэміі навук».
   

 Чакаемыя вынікі рэалізацыі праекту:

 У краязнаўчых справах вельмі важна не толькі збіранне інфармацыі ці рэчаў, а іх сістэматызацыя, аналіз, параўнанне з агульнымі працэсамі ў гісторыі Айчыны і Сусветнай гісторыі, выяўленне агульнага і спецыфічнага. Адсюль мы выходзім на разуменне таго, у чым унікальнасць таго куточка зямлі, на якім мы жывем, чым тлумачыцца яго спецыфіка і непаўторнасць.
 Рэалізацыя мерапрыемстваў, прадугледжаных праектам, дазволіць узмацніць інтарэс карыстальнікаў да старажытных каляндарна-абрадавых свят, далучыцца да добрых, прыгожых, карысных традыцый сваіх продкаў.
Вынік дадзенага праекта – станаўленне бібліятэчнай установы як цэнтра маральных, духоўных, культурных зносін, цэнтра адраджэння  нацыянальнай культуры і традыцый   Маларытчыны.
У выніку праекта будуць створаны:
- дасканалая частка краязнаўчага даведкава-пошукавага апарату;
- фонд мультымедыйных прадуктаў.
- Папоўнены фонды бібліятэк цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы дакументамі згодна тэмы праекта.
Падрыхтоўка цыклаў публікацый у перыядычным друку, на радыё па выніках работы.

 


Презентация1.jpg

 

«Духовные реликвии Малоритчины:  история и современность»

Обоснование необходимости проекта

Духовность – проявление в человеке качеств, которые никак не связаны с нашим миром. Эти качества дают человеку возможность внутреннего роста с целью обретения им силы творца. Понятие «духовность» многогранно: это стремление к познанию мира, определение места и роли в нем человека, отношение к личности человека и его творчеству как к высшей цели и ценности развития общества, подчинение материальных интересов духовным. В понятие духовности входит и вера в Бога, и приобщение к культурным ценностям, и любовь к родному краю.

Духовно-нравственное воспитание складывается из многих моментов, это и воспитание патриотизма и гражданственности, привитие семейных, духовных ценностей, воспитание любви к своей малой родине, своему краю, предотвращение вредных привычек, воспитание стремления к здоровому образу жизни.

Слова «библиотека» и «Библия» происходят от греческого biblion - книга. И это  глубоко символично. В Писании сказано: «В начале было Слово». Слово – материальное воплощение духа, человеческой мысли, духовных плодов человеческого разума, основа общения. Слово родило язык. Язык родил книгу. Книга родила библиотеку. Следуя этой логической цепи, можно сказать, что библиотекам самим Богом предначертано быть хранительницами и проповедницами духовности во всех ее проявлениях, дабы внести свой вклад в сохранение связи времен, а значит и самого человека.

Нам, библиотекарям, хотелось бы, чтобы библиотека стала тем местом, где можно найти ответ практически на любой вопрос в сфере нравственности, духовности, психологии, эстетики, творчества. Не случайно выдающийся английский ученый-этнограф Д. Леббок говорил: «Каждый из нас может обрести в библиотеке спокойствие духа, утешение в печали, нравственное обновление и счастье».

Наш проект «Духовные реликвии Малоритчины  — история и современность» разработан для создания благоприятных условий для духовно-нравственного просвещения различных категорий и социальных слоев населения Малоритского района, создания системы публичного доступа к духовно-культурному наследию.

  Исследовательская,  поисковая  работа  –  еще  одно  из  направлений деятельности  сотрудников библиотек района.  Одним из направлений информационно-просветительской работы библиотеки является  православное    краеведение.  При  организации  работы  по  этому                  направлению  серьезное внимание  уделяется  изучению  истории  церквей. 

Цели и задачи проекта

Основная цель: консолидация работы учреждений культуры, образования, социальной защиты по восстановлению  духовно- нравственной культуры общества; выявление и распространение опыта качественного духовно-нравственного просвещения и воспитания населения; формирование информационных ресурсов духовно-нравственной направленности, создание системы публичного доступа к духовно-культурному наследию и организация работы с ним.

Задачи проекта  направлены на содействие в воспитании духовной культуры и гражданской позиции социальных слоев населения, внедрение в практику работы библиотеки  инновационных форм и методов духовно-просветительской деятельности.

В данном направлении ведётся работа на протяжении многих лет. Так, результатом этой деятельности стало издание буклетов:

6Балицевич, Н.В. История Луковской церкви [Текст] / Николай Васильевич Балицевич.- Малорита : Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга, 2012. - 18 с.   

6Балицевич, Н.В. Малоритчина: утраченное наследие / Николай Васильевич Балицевич. – Малорита : Малоритская централизованная библиотечная система ; отдел библиотечного маркетинга, 2014. - 44 с. 

 В этих буклетах представлена история отдельных церквей с момента их основания и до  наших  дней,  исторические  данные  и  описание архитектурных  особенностей. Издания  дополнены  фотографиями, содержат список литературных источников, из которых можно подробнее узнать про тот или  иной  храм. 

 Интерес к своей малой родине, знание её истории в контексте истории страны, умение показать и рассказать о достопримечательностях своего района и города – важнейшие элементы духовно-нравственного воспитания современного  человека.

Исторические  и  биографические  буклеты,  календари  краеведческой   тематики, созданные  библиотекарями,  пользуются  спросом  у читателей. Студенты и школьники используют материалы этих изданий при подготовке контрольных  работ,  интересуются  буклетами  любители  истории  родного  края,  гости Малоритчины.

Ярким примером может служить издание:   

Малоритчина православная [Текст]: история православных приходов Малоритчины / Малорита : Малоритская централизованная библиотечная система ; отдел библиотечного маркетинга, 2006.- 48 с.  

На протяжении последних лет велась активная поисковая работа по сбору информации по истории храмов Малоритчины. В 2016 году издание «Малоритчина православная: история православных приходов Малоритчины» пополнилось на 16 страниц. Значительно обновились истории Малоритской, Олтушской, Чернянской, Луковской, Хотиславской, Доропеевичской  церквей.    Сотрудниками отдела библиотечного маркетинга продолжается активная работа  по сбору материала для переиздания данной книги.   К работе подключился местный краевед, историк, Николай Васильевич Балицевич.

 Общеизвестно, что жизненные установки и интересы людей разных поколений, весьма различны. Значительная ее часть - дети и молодежь  - воспитана вне религиозных традиций, однако именно она сегодня обращает свое внимание к вере, любви, справедливости. В этих условиях можно помочь молодому поколению в освоении нравственных и моральных норм. Этому же способствует и работа библиотек района. Сосредоточенное в библиотеках богатство мировой художественной литературы - неисчерпаемый потенциал для формирования духовной и нравственной культуры молодежи.  Мы уверены, что наши усилия по возрождению духовности не останутся без ответа. И пусть не каждый из подопечных обретет стойкую жизненную позицию, но интерес к чистой, духовной, нравственной жизни у них обязательно появится, а библиотеки сделают все, что от них зависит, и помогут им в этом начинании.

Проект направлен на духовно-нравственное просвещение и воспитание населения Малоритского  района различных категорий и возраста.

Основные мероприятия:

 № п/п

Наименование мероприятий

Сроки проведения

Ответственные

1 этап. Подготовительный

 

Комплектование фонда библиотеки православной литературой духовно-нравственной направленности, подписка на периодические издания.

2017-2021 годы

Отдел комплектования

 

Просмотр  имеющейся литературы и периодики по вопросам духовно-нравственного воспитания, православной культуры населения.

 

2017 год

ГУК «Малоритская РЦБС»

2 этап. Основной

 

Подготовка и проведение массовых мероприятий:

2017, 2018, 2019, 2020

годы

 

ГУК «Малоритская РЦБС»

 

День духовной книги "Православная книга - золотой ключик духовности"

Январь

2017, 2021  

 Чернянская СБ

 

Час духовности  "Откуда начну плакати…" 

2017

 Чернянская  СБ

 

Обзор литературы  "Мир православия"

2017, 2020

 Великоритская

СБ

 

Час православия  "Небесные защитники"

2018,  2021

 Пожежинская СБ

 

Час православия "Моя первая Священная книга"  (Ко Дню православной книги)

2017

 Гвозницкая, Олтушская   СБ

 

Час духовности "Рождественские чудеса"

Январь

2017

 Гвозницкая, Олтушская  СБ

 

Час духовности  "Вялікдзень - Хрыстос уваскрэс"

2017

 Луковская  СБ

 

Праздник мудрости "Любовью и единением спасёмся" (ко Дню памяти Серафима Саровского)

2017, 2020

 

 Мокранская  СБ

 

Выставка-поздравление  "Со светлой Пасхой"

Март

2017

 Дворищанская  СБ

 

Православный  дайджест "Спас провожай - осень встречай"

Август 2017

 Радежская  СБ

 

Историческая  презентация ко Дню  памяти  Ефросинии  Полоцкой  "Жыццё адданае Богу"

2017, 2021

 Ореховская  СБ

 

Урок православия  "Женские святые имена

Октябрь 2017 

 Ореховская  СБ

 

Праздничная выставка "Светлой пасхи!"

2017

 Хотиславская  СБ

 

Видеочас  "Свет Вифлиемской звезды"

2017 

 Мельникская  СБ

 

Познавательный час  "Церковная свеча"

2017, 2021

Чернянская  СБ

 

Обсуждение  "Красота духовного мира" (к 1025–летию со времени основания Белорусской Православной церкви)

Январь 2017

Чернянская  СБ

 

Познавательный час  

"Мы входим в храм" (Ко  Дню православной  книги)

2017, 2020

Замшанская, Гвозницкая  СБ

 

Выставка-просмотр "Духоўныя кнігі - кнігі пра галоўнае"

Март 2017

ЦРБ

 

Заседание любительского объединения “Юность» “Морозная ночь как сказка”

2017, 2020

ЦРБ

 

Выставка-караван книг "Рождественское ассорти"

Январь 2017

Хотиславская  СБ

 

Час фольклора "Колядная звезда"

Январь 2017, 2018, 2019

 Луковская  сб

 

Рождественская презентация "Рождество зажигает огни"

Январь 2018

Ореховская  СБ

 

День славянской письмнности    и культуры: час духовности “Небесные ратники”- день памяти Георгия Победоносца и Кирилла Туровского. (Присутствие священника)

Май  2018,

2019 год

Мокранская  СБ

 

 

Встреча “Через книгу – к духовности” со священником - протоиереем Виктором Полетило, настоятелем Николаевского храма г. Малорита, благочинным приходов Малоритского церковного округа, кандидат богословских наук.

Март 2017,

2018, 2021

ЦРБ

 

Книжная выставка "Через книгу – к духовности"

Март 2017

ЦРБ

 

Час духовности "Православные Святые" (ко Дню православной книги)

Март 2018

ЦРБ

 

Книжная выставка-праздник

«В Рождество и Новый год кружит книжек хоровод».

Январь  2018

Ляховецкая  СБ

 

Час православия

 «Православная книга - путь к познанию божьего мира»

Март 2018, март 2020

Мельникская  СБ

 

Встреча «Живой родник православной книги» с настоятелем Преображенского храма аг. Олтуш протоиереем Владимиром

Март 2017,

2018, 2019, 2021, 2021

Дворищанская  СБ

 

 

Книжная выставка:

“Храмов благовест святой”

Март 2018

Чернянская  СБ

 

 

Информационно-познавательный час «Первоучители добра и веры» со священником Мокранской церкви отцом Сергием.

2018, 2020, 2021

Мокранская  СБ

 

 

Выставка-обзор православной литературы  «Храм веры в сердце моём»

2018, 2020, 2021

Гвозницкая СБ

 

Сбор фотографий к изданию

«Православные храмы Малоритчины

2017,

2018,

2019, 2020,

Отдел библиотечного маркетинга

 

Разработка и выпуск  сигнального экземпляра «Православные храмы Малоритчины»

2019 год, октябрь

Отдел библиотечного маркетинга

 

Встреча со священником - протоиереем Виктором Полетило, настоятелем Николаевского храма         г. Малорита, благочинным приходов Малоритского церковного округа  для обсуждения издания «Малоритчина православная: история православных приходов Малоритчины. Выпуск  2»

Февраль

2018 год, июль

2019 год,

2020, 2021 гг.

Отдел библиотечного маркетинга

 

Обсуждение со священниками района издания «Малоритчина православная: история православных приходов Малоритчины. Выпуск  2»

Март

2019 год, 2020, 2021

Отдел библиотечного маркетинга

 

Издать книгу:

«Православные храмы Малоритчины».

Май

2021 год

Отдел библиотечного маркетинга

 

Завершить  работу по созданию полнотекстовой базы данных

«Православные храмы Малоритчины».

2020 год

Отдел библиотечного маркетинга

 

 

 

 

 

Регулярное освещение работы библиотек района  в районной газете «Голас часу»,  на сайте ГУК «Малоритская РЦБС».

2017,

2018,

2019,

2020, 2021

Отдел библиотечного маркетинга

 

Презентация книг издательства Белорусского Экзархата «Книга на все времена

2019, 2020, 2021

Великоритская СБ

 

Час духовности  «Душе моя, душе моя, востани, что спиши?» (1 седмица Великого поста)

2019

Чернянская СБ

 

 

Постоянно действующая выставка  «Да вытокаў душой дакрануўшыся”.

2018 - 2021 годы

Ляховецкая СБ

 

Рождественские чтения “Под Вифлеемской звездой”  ( с приглашением  священника).

2019 -2021 годы

Мокранская СБ

 

Православный час  “Тайны небесных ангелов” (с приглашением  священника)

2019, 2020, 2021 год

Мокранская СБ

 

Издать:

Балицевич, Н.В. Униатское и православное духовенство Малоритчины (XYII век - 2017 год) 

2018 год, 2021

Кучина Г.В.

 

Издать отдельными изданиями

истории церквей Малоритчины

(Сигнальные экземпляры):

Олтушской, Замшанской, Збуражской. Хотиславской, Доропеевичской. Чернянской, Ореховской, Мокранской, Луковской, Великоритской.

 

2018 год

2021

Кучина Г.В.

 

Издать отдельными изданиями

истории церквей Малоритчины

(Сигнальные экземпляры): Малоритской, Радежской, Ляховецкой, Гвозницкой, Пожежинской.

 

 

 

2019 год,

2021

Кучина Г.В.

3 этап. Заключительный.

 

Круглый стол «Анализ достигнутых результатов». Перспективное планирование работы на основе анализа реализации проекта.

2020

Отдел библиотечного маркетинга

 4 этап. Аналитический.

обобщение опыта инновационной деятельности библиотекарей, принявших участие в разработке проекта.

5. Результативность. Оформить результаты проекта  в компьютерной  презентации.

Срок реализации: 2017 - 2021 гг.

I этап: подготовка документации по проекту, подбор литературы, подготовка плана мероприятий.

II этап: разработка комплекса мероприятий по проекту. Реализация основных мероприятий, реализация программных мероприятий.

III этап: обобщение результатов работы, соотношение результатов реализации проекта с поставленными целью и задачами, презентация проекта. Определение перспектив и путей дальнейшей работы отдела маркетинга  по духовно-нравственному просвещению населения.

IV этап: обобщение опыта инновационной деятельности библиотекарей, принявших участие в разработке проекта.

V этап (подведение итогов): оформить итоговую презентацию.

Партнеры в реализации Проекта

В деле духовно-нравственного просвещения и воспитания библиотеки не одиноки. В тесном контакте с нашей библиотекой сотрудничают:

- Учреждения культуры района, города;

- Учебные заведения  среднего и профессионального образования;

       - Малоритское благочиние. Благочинный – протоиерей Виктор Полетило. настоятель Николаевского храма г. Малорита;

- СМИ.

Ожидаемые результаты:

<становление системной и комплексной работы по духовно-нравственному воспитанию и просвещению  населения, существенное повышение уровня духовно-нравственного сознания населения;

<сохранение патриотического, культурного и духовного наследия;

<возрождение духовно-нравственных традиций среди разных слоев населения Малоритского района;

<создание единого просветительского пространства при сотрудничестве Православия и культуры;

 

Заведующая отделом библиотечного маркетинга               Г. В.Кучина

 библиоартпроект.jpg

Обоснование разработки проекта:
Особые чувства испытывает большинство людей к тем местам, где они родились и выросли, откуда ушли в житейскую дорогу. И куда бы не забросила человека судьба, в его душе остается уголок, где теплится, не умирает любовь к тому единственному месту на земле, где он родился и вырос, где жили его предки, где его корни. А чтобы не угасла искра этой любви, надо ее поддерживать и воспитывать. Через ряд мероприятий информационного и пропагандистского характера библиотекари стараются рассказать про свой край, его прошлое и современное, про знаменитых людей. Хранить, сберегать и развивать разнообразные формы традиционной народной культуры – обязанность каждого честного человека, а центрами в этом деле становятся библиотеки. Поиск и сбор краеведческих материалов, изучение истории родного края, воспитание чувства патриотизма и гордости за свою землю – одно из приоритетных направлений деятельности Малоритской районной библиотеки. Это и создает основания для разработки проекта.

Цель проекта: Культурное воспитание подрастающего поколения; изучение прошлого и настоящего родного Малоритского края, сохранение и возрождение традиций малой Родины. 

Задачи проекта: Пробудить интерес к истории культуры белорусского народа, познакомить с народными мастерами-умельцами родного края и их изделиями, воспитать ценостное отношение к предметам быта, которые находятся вокруг, засвидетельствовать преемственность между бытом древних и современных белорусов, развивать у читателей художественный вкус. 

Структура проекта:  

Ø Выставочная и экскурсионная деятельность
Ø Встречи и презентации выставок изделий народных умельцев-любителей
2015 год – 2020 год 

2015 год 

Февраль Выставка-экспозиция “Полет кисти” ( выставка работ Сергея Александровича Бескоровайного, жителя г. Малориты - портретная живопись) 

Март Библиотечная выставка - салон “Знакомьтесь: таланты родного края”. Работы Валентины Еремкиной, жительницы г. Малорита 
Библиотечная выставка – экспозиция “Бал кукол” Выставка коллекции кукол Светланы Степановны Шишук, жительницы деревни Луково Малоритского района. 

Июнь  

Библиотечная выставка-салон “Волшебная нить канзаши” 
Выставка авторских работ Татьяны Ефлаковой.
 

Октябрь  

Библиотечная выставка-экспозиция “Рукодельные чудеса”
Выставка работ А. В. Родиной, жительницы г. Малорита. 


2016 год  

Октябрь Выставка творческих работ “Вдохновение, талант и фантазия”  

Ноябрь Выставка-экспозиция “Подарки своими руками”

2017 год  

Февраль 
Выставка-экспозиция “Феерия рукоделия” 
Август 
Выставка-экспозиция “Творчы калейдаскоп”
Декабрь Выставка-экспозиция “Парад фантазий”       

                                2018 год 

Февраль - Март
Выставка фоторабот “Мир родной природы” учащихся отделения фотографии УДОДМ “Малоритская государственная детская школа искусств (в рамках проекта “Рукам работа – душе радость”)

Июнь – Июль
Выставка – экспозиция “Добрых рук творенье” (в рамках проекта “Рукам работа – душе радость”)

Декабрь
Выставка декоративно-прикладного творчества “Творчество против недуга” (в рамках проекта “Рукам работа – душе радость”) совместно с МТЦСОН

Безымянный.JPG
Введение: Очень трудно представить себе детство без любимых книг и сказок. Книга входит в жизнь ребёнка с раннего детства, она делает окружающий мир необычайно интересным и полным удивительных открытий. Чтение закладывает в ребёнке моральные ценности, учит сострадать, переживать, удивляться и радоваться. Но как достучаться до сердца ребёнка с помощью книги? От совместных усилий библиотекарей, родителей, воспитателей зависит, сможет ли ребёнок в полной мере осознать всю важность общения с книгой.
Разработчик проекта: ГУК «Малоритская РЦБС» районная детская библиотека, ГУО «Малоритский ясли-сад №5»
Цель проекта: Поддержка и развитие потребности чтения у ребёнка-дошкольника путём совместной деятельности библиотеки, семьи, детского сада.
Задачи:
Сформировать у ребёнка представление о значении библиотеки в жизни человека
Сформировать навыки общения и обращения с книгой
Расширить представление о мире детских книг
Помощь родителям в подборе книг для дошкольника
Переход к самостоятельному чтению
Участники проекта:
я/с №5 старшие группы
Дошкольники и родители (активные читатели)
Сроки реализации проекта (2017-2025 год)
Ожидаемый результат:
Сотрудничество библиотекарей, родителей и воспитателей в воспитании ребенка читающего.
Осознание родителями ценности общения с малышами в процессе обсуждения прочитанных книг
Повышение интереса детей к чтению детской литературы

Я/с №5
Форма Название Сроки реализации
Дни дошкольника: 
«Пусть книга будет праздником для вас»
«Подружись с библиотекой»
«Здесь чудеса, здесь книжек много…»
(2017, 2018, 2019, июнь)
Познавательный гид «Художники - иллюстраторы детских книг»
Час искусства «Кто для нас рисует книги?» 
(2018, 2019, сентябрь)
Литературные встречи с местными поэтами:     
«Почему речка синяя?»
«К сердцу ребенка через стих»
«Паровоз стихов веселых»
(2017,2018,2019, ноябрь)
Литературное путешествие «Волшебный мир русской сказки»
Беседа-разгадайка по русским народным сказкам «А у сказки тихий голосок»
(2018,2019 февраль)
Калейдоскопы интересных открытий
«Мир природы на страничках художественной и познавательной литературы»
«Книга вам откроет дверь в мир животных и зверей» 
(2018,2019, апрель)
Литературное путешествие «Удивительный мир зарубежной сказки»
Литературная игра «Сказочных дел знатоки»
(2018, 2019 май)
Семья
Форма Название Сроки реализации
Опрос родителей «Чтение в кругу вашей семьи»
(2018, февраль)
Издать буклеты для родителей: «Растим книгочея: полезные советы»,
«Зачем читать ребенку вслух?» (2018-2019 гг)
Издать памятки для родителей: «Познаём мир с книгами серии… («Маленький профессор», «Рассказы Деда природоведа», «Почемучкины книжки», «Учебник для малышей», «Детское творчество», «Настя и Никита»)
«Журнальная империя»  (2018-2019 гг)
Выставка “Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья” (2018, май)
Тематическая семейная выставка «Моя любимая сказка» (2019, май)
Встречи любителей чтения
«Семейное чтение сближает поколения» (2018,май)
«Вместе читаем – дружно живём» (2018, май)
Акции (Международный день защиты детей): 
«Лето книжного цвета»
«В летний день читать не лень!» (2018,2019, июнь)