Программы, проекты


 

Слайд1.JPG
Галоўнай мэтай выхавання грамадзяніна любой краіны ёсць фарміраванне грамадзяніна-патрыёта. Без гэтага немагчыма існаванне самой дзяржавы. Асаблівае значэнне ў справе выхавання грамадзянскіх якасцей належыць краязнаўству. Чаму? Звесткі пра родны край блізкія і зразумелыя, таму працэс засваення гісторыі Айчыны становіцца больш лёгкім і зразумелым. Краязнаўчы падыход дазваляе накіраваць чытачоў ад блізкіх, даступных непасрэднаму назіранню фактаў і з'яў, да глыбокіх вывадаў і абагульненняў гістарычнай навукі, гэта значыць, арганізаваць працэс пазнання найбольш натуральным і даступным шляхам. 
Маларыцкі край мае адметную прыроду, самабытную культуру, багатае мінулае, якое неабходна вывучаць і зберагаць для будучых пакаленняў шляхам развіцця краязнаўчай дзейнасці. 
Мэта праекта - актывізацыя краязнаўчай работы бібліятэк раёна. Дапамога карыстальнікам бібліятэкі ў асэнсаванні спадчыны мінулага: пашырэнне дзейнасці бібліятэкі ў напрамку адраджэння каляндарна-абрадавых свят, у асваенні традыцый, звычаяў, абрадаў Маларытчыны, музычнай і вуснай народнай творчасці, выхаванне цікавасці да беларускай культуры і мовы, развіцце творчых здольнасцей; садзейнічанне вывучэнню гісторыі роднага краю, фарміраванню патрыятычных пачуццяў і свядомасці ў чытачоў на краязнаўчым матэрыяле.
Сабраць больш поўныя звесткі аб гісторыі і сённяшнім дні ў адзіны масіў, сфарміраваць (па магчымасці) поўнатэкставую базу дадзеных, стварыць электронныя дакументы – вось галоўная мэта праекта. 
Задачы праекта:
- Пошук, сістэматызацыя і захаванне духоўнай, культурнай спадчыны, далучэнне насельніцтва да яе ўспрымання;
- Адраджэнне самабытнай нацыянальнай культуры, укараненне ў быт нацыянальных свят і абрадаў, папулярызацыя літаратуры аб родным краі;
- Садзейнічанне вывучэнню і распаўсюджванню фальклору, духоўных традыцый народа;
- Пашырэнне ведаў аб гісторыі роднага краю ў дзяцей і падлеткаў, далучэнне іх да пошукавай дзейнасці;
- Выхаванне гістарычнага мышлення, пачуцця патрыятызму, прыналежнасці да гісторыі Айчыны;
- Ажыццяўленне акцый па збору і назапашванню краязнаўчых матэрыялаў;
- Актывізацыя работы бібліятэкі па фарміраванню грамадзянска – патрыятычнага пачуцця, нацыянальнай самасвядомасці;
- Выхаванне талерантнасці як прынцыпа ўзаемаадносін розных нацыянальнасцей, рас, канфесійнай прыналежнасці;
- Станаўленне бібліятэкі, як цэнтра збору, вывучэння нацыянальнай культуры і традыцый Маларытчыны.
Выканаўцы праекта: 
Супрацоўнікі аддзела бібліятэчнага маркетынгу Маларыцкай раённай бібліятэкі
Тэрмін рэалізацыі праекта: 
 Праект разлічаны на 2012 - 2018 гады.  
Структура праекта 
“Маларыцкі край: гісторыя і лёс”
Кожная мясцінка на нашай зямлі мае сваё імя. Існуе навука пра назвы - анамастыка, а ў ёй вялікі раздзел пра паходжанне геаграфічных назваў - тапаніміка. Тапаніміку называюць мовай зямлі, бо геаграфічныя назвы апавядаюць нам пра гісторыю, характар народа, яго схільнасці і асаблівасці побыту. Толькі не ўсе чуюць гэты аповед. Каб пачуць і разгадаць яго, трэба старанная праца над картамі, кнігамі, дакументамі, уменне слухаць людзей, разважаць.
Збіраць і запісваць легенды нашага краю аб паходжанні назваў вёсак, урочышчаў, вуліц, складаць тапанімічныя карты ўрочышчаў, збіраць матэрыялы аб народных промыслах і мясцовых майстрах і г.д. 
 Выдаць ламініраваныя альбомы:
“Гісторыя вёскі Пажэжын” 
“Гісторыя вёскі Арэхава” 
“Гісторыя Свята - Ражства - Багародзічнай царквы в. Лукава” 
“Віртуальная Маларытчына”
Інавацыі ў рабоце бібліятэк – эфектыўны метад мадэрнізацыі традыцыйных форм бібліятэчнага абслугоўвання. У апошні час, з выкарыстаннем мультымедыйных сродкаў, папулярнай формай работы бібліятэк нашай сістэмы сталі электронныя прэзентацыі. Галоўная мэта – сабраць звесткі аб дакументах, якія тычацца Маларытчыны ў адзіны электронны масіў. 
 Зрабіць электронную прэзентацыю:
“Виртуальное путешествие по деревне Пожежин” 
“Духоўная повязь часоў”
Правесці пасяджэнне секцыі настаўнікаў гісторыі на базе раённай бібліятэкі “Краязнаўства: ад традыцый да інавацыйнага пошуку” (сумесна з раённым аддзелам адукацыі) 
 З ліку найбольш творчых і актыўных настаўнікаў гісторыі сфарміравана творчая група, якая будзе распрацоўваць адукацыйны праект “Вывучаем гісторыю Маларытчыны”, разлічаны на 3 гады. Мэта праекту – стварэнне ўмоў для развіцця даследчай і аналітычнай культуры педагогаў, выяўленне, вывучэнне і сістэматызацыя эфектыўнай педагагічнай практыкі ў краязнаўчым рэчышчы. Дапаможнік будзе апрабаваны на ўроках гісторыі Беларусі і занятках краязнаўчых гурткоў, а таксама на розных пазакласных мерапрыемствах.
“Фальклорная скарбонка Маларытчыны” 
Вусная народная творчасць Маларытчыны – невычэрпная крыніца ведаў. Яе жанры надзвычай разнастайныя, але найбольшай папулярнасцю карыстаюцца песні. Спрадвеку яны і музыка былі неад’емнай часткай грамадскага і сямейнага побыту сялян. Песень існавала многа. Яны былі розныя па зместу, тэматыцы, праблемах, якія ўздымаюць. Многія з песень дайшлі да нашых дзён. Іх носьбіты ў пераважнай большасці – вясковыя жанчыны рознага ўзросту. Песні, захаваныя імі, з’яўляюцца асновай гістарычнай памяці народа. Іх называюць яшчэ душой народа. Вось гэтую “душу народа” і хочацца зберагчы і сістэматызаваць. 
 Аўтэнтычны матэрыял настаўніцы СШ №2 Ярмашук Людмілы Канстанцінаўны, які ўвашоў у зборнік “Песні з-пад берагоў Рыты”, дапаўняць і папулярызаваць. 
 Збіраць і запісваць песні, абрады. 
“Вывучэнне жыцця славутых землякоў” 
Адзін з напрамкаў краязнаўства - вывучэнне канкрэтных чалавечых лёсаў, у першую чаргу "блізкіх" людзей - сваякоў, землякоў, вывучэнне паўсядзённасці, жывога жыцця з яго звычайнымі падрабязнасцямі. Знаёмячыся з жыццём землякоў, можна знаходзіць у іх падставы для гонару за сваю зямлю і яе людзей, на чым і грунтуецца любоў да Айчыны, жаданне служыць ёй, працаваць на карысць гэтых людзей.
 Бібліяграфічны паказальнік “Платон Васільевіч Саевіч, дзяржаўны дзеяч Беларусі, ураджэнец Маларытчыны” (май-жнівень) 
 Бібліяграфічны паказальнік “Мікалай Селяшчук, мастак, ураджэнец Маларытчыны” (Сакавік-чэрвень)
 Зборнік па творчасці мясцовага паэта А. Ізбіцкага “На этой земле я только странник»
2013 год 
Структура праекта:
“Маларыцкі край: гісторыя і лёс”
- Выданне краязнаўчага буклета Н.В. Баліцэвіча ”Наводнение 1974 года на Малоритчине”
- Выданне краязнаўчага буклета Н.В.Баліцэвіча “Малоритчина в начале 20-х годов ХХ века”
- Выданне альбома А.Гапонік “Если б здания заговорили” 
“Віртуальная Маларытчына”
 Зрабіць электронную прэзентацыю:
“Виртуальное путешествие по родному городу” 
“Экалогія роднага краю”
Выдаць альбом Биологический заказник «Луково» 
В заказнике сохранились редкие виды растений, наиболее интересны среди флористических находок орхидные и, прежде всего, венерин башмачок. Вид находится под непосредственной угрозой исчезновения и взят под охрану во всех европейских странах. На его территории обнаружено и учтено свыше 3-х тысяч экземпляров венерина башмачка.
Из других орхидных, произрастающих в заказнике, наиболее часто встречаются пыльцеголовник красный и тайник яйцевидный. Виды орхидных, нуждающихся в профилактической охране, представлены любкой двулистной и дремликом чемерицевидным. В мае 1992 года обнаружено первое из известных в Брестской области мест произрастания ветреницы лесной – редкого лесостепного реликтового вида.
“Вывучэнне жыцця славутых землякоў” 
Бібліяграфічны паказальнік “Сямен Іванавіч Кавенька, паэт Маларытчыны” (май-чэрвень) 
“Фальклорная скарбонка Маларытчыны” 
- Выданне краязнаўчага буклета “Некаторыя асаблівасці гаворкі в.Мельнікі” 
- Пачаць работу па стварэнню альбома “Некаторыя асаблівасці гаворкі в.Брадзяцін”
- Пачаць работу па стварэнню альбома “Некаторыя асаблівасці гаворкі в.Гвозніца”
- Выданне зборніка вершаў У.Данілюка “Сярод людзей”
2014 год
Структура праекта:
“Подзвіг бацькоў - у спадчыну сынам” 
Вывучэнне роднага краю адкрывае шырокія магчымасці для самастойнай дзейнасці, для пошуку, даследавання, нават адкрыццяў. Актыўны творчы пошук школьнікаў, што адбываецца пры правядзенні самастойнай даследчай, пошукавай работы, дазваляе не забыць падзеі ваенных гадоў і тыя старонкі, якія ўпісалі ў Вялікую кнігу Пабеды нашы землякі. 
 Выдаць альбом
“Вайна вачыма маіх аднавяскоўцаў: вёска Радзеж”
“Фальклорная скарбонка Маларытчыны”
- Завяршыць работу па стварэнню альбома “Некаторыя асаблівасці гаворкі в.Брадзяцін”
-Завяршыць работу па стварэнню альбома “Некаторыя асаблівасці гаворкі в.Гвозница”
- Пачаць работу па стварэнню краязнаўчага буклета “Крытыка-аналітычны нарыс па творчасці паэтаў Маларытчыны”   


2015 год  
Структура праекта:
“Віртуальная Маларытчына”
 Фарміраванне  кантента бібліятэчнага  сайта: стварэнне і напаўненне рубрыкі “Праваслаўная Маларытчына” у раздзеле “Краязнаўства”                  
Стварыць  поўнатэкставую   базу  даных  “Вёска Лукава”
Прадоўжыць  работу па стварэнню “Банка краязнаўства на электронных носьбітах”
Стварыць  поўнатэкставую   базу  даных:  “Великая Отечественная война на Малоритчине»
Фарміраванне  кантента бібліятэчнага  сайта: стварэнне і напаўненне рубрыкі “Скарбы народнай культуры” у раздзеле “Краязнаўства”    
 “Вывучэнне жыцця славутых землякоў”
  1.“Аляксандр Пятровіч Хапалюк, вучоны-фізік, аўтар прац па фізічнай оптыцы і лазернай фізіцы
2.”Александр Иванович Ханчук, специалист в области геологии, петрологии и металлогении”
 “Фальклорная скарбонка Маларытчыны”
Выдаць зборнік  вершаў М.В. Губея “На пороге вечности”     
Выдаць  зборнік вершаў  Л. Гаўрылюк    

2016 год   
Структура праекта:
“Віртуальная Маларытчына”
Пачаць работу па стварэнню банка даных “Горад Маларыта “
Фарміраванне кантента бібліятэчнага сайта: стварэнне і напаўненне рубрыкі “Фальклорная скарбонка Маларытчыны”
Стварыць мультымедыяпраект да 450-годдзя г. Маларыты “Вандроўка па роднай Маларытчыне”.          
“Вывучэнне жыцця славутых землякоў”
Прадоўжыць папаўняць матэрыяламі краязнаўчыя папкі “Вёска, час, людзі”
Напісанне краязнаўчых даведак для краязнаўчай базы “Краязнаўства Берасцейшчыны”
Правесці шмат мерапрыемстваў да 60-годдзя з дня нараджэння Л.Тараненкі, знакамітага земляка.          

“Фальклорная скарбонка Маларытчыны”
Выдаць зборнік вершаў П.Пальчука, мясцовага паэта.          
Выдаць этнаграфічны зборнік “Скарбы роднага краю: казкі, назвы ўрочышчаў, імёны продкаў, лірычныя песні…” (в.Ланская). 
Выдаць зборнік вершаў Л. Гаўрылюк, мясцовай паэткі. 

2017 год   
Структура праекта:
“Маларыцкі край: гісторыя і лёс”  
 
- Выданне краязнаўчага буклета Н.В. Баліцэвіча ”Малоритские древности” 
Працягнуць  работу па стварэнню банка даных “Горад Маларыта “ 
Выданне краязнаўчага буклета «Мая ціхая Радзіма: з гісторыі вёскі Брадзяцін Маларыцкага раёна» 
Выданне 2 дапрацованнага выдання: 
Малоритчина православная [Текст]: история православных приходов Малоритчины / Малорита : Малоритская централизованная библиотечная система ; отдел библиотечного маркетинга, 2006.- 48 с.  
“Фальклорная скарбонка Маларытчыны” 
Выдаць зборнік вершаў П.Пальчука, мясцовага паэта. 
Выдаць зборнік вершаў Т.Ефлаковай, мясцовай паэткі
Выдаць зборнік вершаў Л.Гаўрылюк, мясцовай паэткі
“Вывучэнне жыцця славутых землякоў” 
Прадоўжыць папаўняць матэрыяламі краязнаўчыя папкі “Вёска, час, людзі” 
Напісанне краязнаўчых даведак для краязнаўчай базы “Краязнаўства Берасцейшчыны”  

                                                       2018 год
Структура праекта:
“Маларыцкі край: гісторыя і лёс
 Выдаць ламініраваныя альбомы:
< Выдаць зборнік “Маларытчына  праваслаўная: гісторыя праваслаўных прыходаў Маларытчыны. Выданне 2-е., дапоўненае"
< Працягваць  работу па стварэнню банка даных «Горад Маларыта» 
< Выдаць зборнік М.В. Баліцэвіча "Униатское и православное духовенство Малоритчины (XVII в. – 1939 г.)"
“Віртуальная Маларытчына”
Зрабіць электронную поўнатэкставую базу дадзеных “Фальклорна-этнаграфічная  энцыклапедыя Маларыцкага раёна”
Зрабіць  полнотекстовую  базу данных “Малоритчина православная»
 “Літаратурная скарбонка Маларытчыны”
 Выдаць зборнік вершаў П. Пальчука, мясцовага паэта. 
 Выдаць зборнік вершаў Т. Ефлаковай, мясцовай паэткі
 Выдаць зборнік вершаў Л. Гаўрылюк, мясцовай паэткі
 Выдаць зборнік вершаў  Т. Абрамчук, мясцовай паэткі
 Выдаць зборнік вершаў “Поэты Малоритчины о своём крае”   

      
   Чакаемыя вынікі рэалізацыі праекту:
У краязнаўчых справах вельмі важна не толькі збіранне інфармацыі ці рэчаў, а іх сістэматызацыя, аналіз, параўнанне з агульнымі працэсамі ў гісторыі Айчыны і Сусветнай гісторыі, выяўленне, што агульнае, што спецыфічнае. Адсюль мы выходзім на разуменне таго, у чым унікальнасць таго куточка зямлі, на якім мы жывем, чым тлумачыцца яго спецыфіка і непаўторнасць. 
Рэалізацыя мерапрыемстваў, прадугледжаных праектам, дазволіць узмацніць інтарэс карыстальнікаў да старажытных каляндарна-абрадавых свят, дачыніцца да дабрых, прыгожых, карысных традыцый сваіх продкаў. 
Вынік дадзенага праекта – станаўленне бібліятэчнай установы як цэнтра маральных, духоўных, культурных зносін, цэнтра адраджэння нацыянальнай культуры і традыцый Маларытчыны.
У выніку праекта будуць створаны: 
-дасканалая частка краязнаўчага даведкава-пошукавага апарату; 
-фонд мультымедыйных прадуктаў; 
-папоўнены фонды бібліятэк цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы дакументамі згодна тэмы праекта.
Падрыхтоўка цыклаў публікацый у перыядычным друку, на радыё па выніках работы.


Презентация1.jpg

«Духовные реликвии Малоритчины:

 история и современность»

Обоснование необходимости проекта

Духовность – проявление в человеке качеств, которые никак не связаны с нашим миром. Эти качества дают человеку возможность внутреннего роста с целью обретения им силы творца. Понятие «духовность» многогранно: это стремление к познанию мира, определение места и роли в нем человека, отношение к личности человека и его творчеству как к высшей цели и ценности развития общества, подчинение материальных интересов духовным. В понятие духовности входит и вера в Бога, и приобщение к культурным ценностям, и любовь к родному краю.

Духовно-нравственное воспитание складывается из многих моментов, это и воспитание патриотизма и гражданственности, привитие семейных, духовных ценностей, воспитание любви к своей малой родине, своему краю, предотвращение вредных привычек, воспитание стремления к здоровому образу жизни.

 Слова «библиотека» и «Библия» происходят от греческого biblion - книга. И это  глубоко символично. В Писании сказано: «В начале было Слово». Слово материальное воплощение духа, человеческой мысли, духовных плодов человеческого разума, основа общения. Слово родило язык. Язык родил книгу. Книга родила библиотеку. Следуя этой логической цепи, можно сказать, что библиотекам самим Богом предначертано быть хранительницами и проповедницами духовности во всех ее проявлениях, дабы внести свой вклад в сохранение связи времен, а значит и самого человека.

Нам, библиотекарям, хотелось бы, чтобы библиотека стала тем местом, где можно найти ответ практически на любой вопрос в сфере нравственности, духовности, психологии, эстетики, творчества. Не случайно выдающийся английский ученый-этнограф Д. Леббок говорил: «Каждый из нас может обрести в библиотеке спокойствие духа, утешение в печали, нравственное обновление и счастье».

Наш проект «Духовные реликвии Малоритчины  — история и современность» разработан для создания благоприятных условий для духовно-нравственного просвещения различных категорий и социальных слоев населения Малоритского района, создания системы публичного доступа к духовно-культурному наследию.

  Исследовательская,  поисковая  работа  –  еще  одно  из  направлений деятельности  сотрудников библиотек района.  Одним из направлений информационно-просветительской работы библиотеки является  православное    краеведение.  При  организации  работы  по  этому                  направлению  серьезное внимание  уделяется  изучению  истории  церквей. 

Цели и задачи проекта

Основная цель: консолидация работы учреждений культуры, образования, социальной защиты по восстановлению  духовно- нравственной культуры общества; выявление и распространение опыта качественного духовно-нравственного просвещения и воспитания населения; формирование информационных ресурсов духовно-нравственной направленности, создание системы публичного доступа к духовно-культурному наследию и организация работы с ним.

Задачи проекта  направлены на содействие в воспитании духовной культуры и гражданской позиции социальных слоев населения, внедрение в практику работы библиотеки  инновационных форм и методов духовно-просветительской деятельности.

В данном направлении ведётся работа на протяжении многих лет. Так, результатом этой деятельности стало издание буклетов:

6Балицевич, Н.В. История Луковской церкви [Текст] / Николай Васильевич Балицевич.- Малорита : Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга, 2012. - 18 с.   

6Балицевич, Н.В. Малоритчина: утраченное наследие / Николай Васильевич Балицевич. – Малорита : Малоритская централизованная библиотечная система ; отдел библиотечного маркетинга, 2014. - 44 с.  

 В этих буклетах представлена история отдельных церквей с момента их основания и до  наших  дней,  исторические  данные  и  описание архитектурных  особенностей. Издания  дополнены  фотографиями, содержат список литературных источников, из которых можно подробнее узнать про тот или  иной  храм. 

 Интерес к своей малой родине, знание её истории в контексте истории страны, умение показать и рассказать о достопримечательностях своего района и города – важнейшие элементы духовно-нравственного воспитания современного  человека.

Исторические  и  биографические  буклеты,  календари  краеведческой   тематики, созданные  библиотекарями,  пользуются  спросом  у читателей. Студенты и школьники используют материалы этих изданий при подготовке контрольных  работ,  интересуются  буклетами  любители  истории  родного  края,  гости Малоритчины.

Ярким примером может служить издание:   

Малоритчина православная [Текст]: история православных приходов Малоритчины / Малорита : Малоритская централизованная библиотечная система ; отдел библиотечного маркетинга, 2006.- 48 с.  

На протяжении последних 5 лет велась активная поисковая работа по сбору информации по истории храмов Малоритчины. В 2016 году издание «Малоритчина православная: история православных приходов Малоритчины» пополнилось на 16 страниц. Значительно обновились истории Малоритской, Олтушской, Чернянской, Луковской, Хотиславской, Доропеевичской  церквей.    Сотрудниками отдела библиотечного маркетинга продолжается активная работа  по сбору материала для переиздания данной книги.   К работе подключился местный краевед, историк, Николай Васильевич Балицевич.

 Общеизвестно, что жизненные установки и интересы людей разных поколений, весьма различны. Значительная ее часть - дети и молодежь  - воспитана вне религиозных традиций, однако именно она сегодня обращает свое внимание к вере, любви, справедливости. В этих условиях можно помочь молодому поколению в освоении нравственных и моральных норм. Этому же способствует и работа библиотек района. Сосредоточенное в библиотеках богатство мировой художественной литературы - неисчерпаемый потенциал для формирования духовной и нравственной культуры молодежи.  Мы уверены, что наши усилия по возрождению духовности не останутся без ответа. И пусть не каждый из подопечных обретет стойкую жизненную позицию, но интерес к чистой, духовной, нравственной жизни у них обязательно появится, а библиотеки сделают все, что от них зависит, и помогут им в этом начинании.

Проект направлен на духовно-нравственное просвещение и воспитание населения Малоритского  района различных категорий и возраста.

Основные мероприятия:

 № п/п

Наименование мероприятий

Сроки проведения

Ответственные

1 этап. Подготовительный

 

Комплектование фонда библиотеки православной литературой духовно-нравственной направленности, подписка на периодические издания.

2017-2018 годы

Отдел комплектования

 

Просмотр  имеющейся литературы и периодики по вопросам духовно-нравственного воспитания, православной культуры населения.

1 кв.-2 кв.

2017 год

ГУК «Малоритская РЦБС»

2 этап. Основной

 

Подготовка и проведение массовых мероприятий:

2017- 2018

годы

 

ГУК «Малоритская РЦБС»

 

День духовной книги "Православная книга - золотой ключик духовности"

Январь

2017 

 Чернянская сб

 

Час духовности  "Откуда начну плакати…" 

Январь

2017

 Чернянская  сб

 

Обзор литературы  "Мир православия"

Декабрь

2017 

 Великоритская

сб

 

Час православия  "Небесные защитники"

Март

2017 

 Пожежинская сб

 

Час православия "Моя первая Священная книга"  (Ко Дню православной книги)

Май

2017

 Гвозницкая, Олтушская   сб

 

Час духовности "Рождественские чудеса"

Январь

2017

 Гвозницкая, Олтушская  сб

 

Час духовности  "Вялікдзень - Хрыстос уваскрэс"

Март

2017

 Луковская  сб

 

Праздник мудрости "Любовью и единением спасёмся" (ко Дню памяти Серафима Саровского)

Июнь 2017

 

 Мокранская  сб

 

Выставка-поздравление  "Со светлой Пасхой"

Март

2017

 Дворищанская  сб

 

Православный  дайджест "Спас провожай - осень встречай"

Август 2017

 Радежская  сб

 

Историческая  презентация ко Дню  памяти  Ефросинии  Полоцкой  "Жыццё адданае Богу"

Июнь 2017

 Ореховская  сб

 

Урок православия  "Женские святые имена

Октябрь 2017 

 Ореховская  сб

 

Праздничная выставка "Светлой пасхи!"

Апрель 2017

 Хотиславская  сб

 

Видеочас  "Свет Вифлиемской звезды"

Октябрь 2017 

 Мельникская  сб

 

Познавательный час  "Церковная свеча"

Январь 2017

Чернянская  сб

 

Обсуждение  "Красота духовного мира" (к 1025–летию со времени основания Белорусской Православной церкви)

Январь 2017

Чернянская  сб

 

Познавательный час  

"Мы входим в храм" (Ко  Дню православной  книги)

Март 2017

Замшанская  сб

 

Выставка-просмотр "Духоўныя кнігі - кнігі пра галоўнае"

Март 2017

ЦРБ

 

Заседание любительского объединения “Юность» “Морозная ночь как сказка”

Январь 2017

ЦРБ

 

Выставка-караван книг "Рождественское ассорти"

Январь 2017

Хотиславская  сб

 

Час фольклора "Колядная звезда"

Январь 2017

 Луковская  сб

 

Рождественская презентация "Рождество зажигает огни"

Январь 2018

Ореховская  сб

 

День славянской письмнности    и культуры: час духовности “Небесные ратники”- день памяти Георгия Победаносца и Кирилла Туровского. (Присутствие священника)

Май  2018

Мокранская  сб

 

 

Встреча “Через книгу – к духовности” со священником - протоиереем Виктором Полетило, настоятелем Николаевского храма г. Малорита, благочинным приходов Малоритского церковного округа, кандидат богословских наук.

Март 2017,

2018

ЦРБ

 

Книжная выставка "Через книгу – к духовности"

Март 2017

ЦРБ

 

Час духовности "Православные Святые" (ко Дню православной книги)

Март 2018

ЦРБ

 

Книжная выставка-праздник

«В Рождество и Новый год кружит книжек хоровод».

Январь  2018

Ляховецкая  сб

 

Час православия

 «Православная книга - путь к познанию божьего мира»

Март 2018

Мельникская  сб

 

Встреча «Живой родник православной книги» с настоятелем Преображенского храма аг. Олтуш протоиереем Владимиром

Март 2017,

2018

Дворищанская  сб

 

 

Книжная выставка:

“Храмов благовест святой”

Март 2018

Чернянская  сб

 

 

Информационно-познавательный час «Первоучители добра и веры» со священником Мокранской церкви отцом Сергием.

Май 2018

Мокранская  сб

 

 

Выставка-обзор православной литературы  «Храм веры в сердце моём»

Апрель 2018

Гвозницкая сб

 

Сбор фотографий к изданию

«Малоритчина православная: история православных приходов Малоритчины. Выпуск  2»

2017,

2018

Отдел библиотечного маркетинга

 

Разработка и выпуск  сигнального экземпляра «Малоритчина православная: история православных приходов Малоритчины. Выпуск  2»

Февраль 2018 год

Отдел библиотечного маркетинга

 

Встреча со священником - протоиереем Виктором Полетило, настоятелем Николаевского храма г. Малорита, благочинным приходов Малоритского церковного округа  для обсуждения издания «Малоритчина православная: история православных приходов Малоритчины. Выпуск  2»

Февраль

2018 год

Отдел библиотечного маркетинга

 

Обсуждение со священниками района издания «Малоритчина православная: история православных приходов Малоритчины. Выпуск  2»

Март

2018 год

Отдел библиотечного маркетинга

 

Издать книгу:

«Малоритчина православная: история православных приходов Малоритчины. Выпуск  2»

Апрель

2018 год

Отдел библиотечного маркетинга

 

Завершить  работу по созданию полнотекстовой базы данных

«Малоритчина православная»

Сентябрь 2018 год

Отдел библиотечного маркетинга

 

Начать работу по созданию полнотекстовой базы данных

«Малоритчина православная»

Март 2018 год

Отдел библиотечного маркетинга

 

Регулярное освещение работы библиотек района  в районной газете, на сайте ГУК «Малоритская РЦБС».

2017,

2018

Отдел библиотечного маркетинга

3 этап. Заключительный.

 

Круглый стол «Анализ достигнутых результатов». Перспективное планирование работы на основе анализа реализации проекта.

Декабрь

2018

Отдел библиотечного маркетинга

 4 этап. Аналитический.

обобщение опыта инновационной деятельности библиотекарей, принявших участие в разработке проекта.

5. Результативность  Оформить результаты проекта  в компьютерной  презентации.

Срок реализации: 2017 - 2018 гг.

I этап (предпроектный): подготовка документации по проекту, подбор литературы, подготовка плана мероприятий.

II этап (практический (продуктивный): разработка комплекса мероприятий по проекту. Реализация основных мероприятий, реализация программных мероприятий.

III этап (итоговый): обобщение результатов работы, соотношение результатов реализации проекта с поставленными целью и задачами, презентация проекта. Определение перспектив и путей дальнейшей работы отдела маркетинга  по духовно-нравственному просвещению населения.

IV этап (аналитический): обобщение опыта инновационной деятельности библиотекарей, принявших участие в разработке проекта.

V этап (подведение итогов): оформить итоговую презентацию.

Партнеры в реализации проекта

В деле духовно-нравственного просвещения и воспитания библиотеки не одиноки. В тесном контакте с нашей библиотекой сотрудничают:

- Учреждения культуры района, города;

- Учебные заведения  среднего и профессионального образования;

       - Малоритское благочиние. Благочинный – протоиерей Виктор Полетило. настоятель Николаевского храма г. Малорита;

- СМИ.

Ожидаемые результаты:

<становление системной и комплексной работы по духовно-нравственному воспитанию и просвещению  населения, существенное повышение уровня духовно-нравственного сознания населения;

<сохранение патриотического, культурного и духовного наследия;

<возрождение духовно-нравственных традиций среди разных слоев населения Малоритского района;

<создание единого просветительского пространства при сотрудничестве Православия и культуры;

 библиоартпроект.jpg

Обоснование разработки проекта:
Особые чувства испытывает большинство людей к тем местам, где они родились и выросли, откуда ушли в житейскую дорогу. И куда бы не забросила человека судьба, в его душе остается уголок, где теплится, не умирает любовь к тому единственному месту на земле, где он родился и вырос, где жили его предки, где его корни. А чтобы не угасла искра этой любви, надо ее поддерживать и воспитывать. Через ряд мероприятий информационного и пропагандистского характера библиотекари стараются рассказать про свой край, его прошлое и современное, про знаменитых людей. Хранить, сберегать и развивать разнообразные формы традиционной народной культуры – обязанность каждого честного человека, а центрами в этом деле становятся библиотеки. Поиск и сбор краеведческих материалов, изучение истории родного края, воспитание чувства патриотизма и гордости за свою землю – одно из приоритетных направлений деятельности Малоритской районной библиотеки. Это и создает основания для разработки проекта.

Цель проекта: Культурное воспитание подрастающего поколения; изучение прошлого и настоящего родного Малоритского края, сохранение и возрождение традиций малой Родины. 

Задачи проекта: Пробудить интерес к истории культуры белорусского народа, познакомить с народными мастерами-умельцами родного края и их изделиями, воспитать ценостное отношение к предметам быта, которые находятся вокруг, засвидетельствовать преемственность между бытом древних и современных белорусов, развивать у читателей художественный вкус. 

Структура проекта:  

Ø Выставочная и экскурсионная деятельность
Ø Встречи и презентации выставок изделий народных умельцев-любителей
2012 год – 2018 год 

2012 Год
Октябрь Персональная выставка Андрея Полянского "Мое хобби" 
Декабрь Библиотечная выставка-презентация “Плетение из газет” 

2013 год Январь Библиотечная выставка-презентация «Искусство пескографии» (выставка работ Светланы Савчик, студентки 4 курса художественно-графического факультета Витебского Государственного университета имени П. Машерова, землячки, жительницы д. Мельники Малоритского района)   

Сентябрь – Октябрь 
Выставка творческих работ “Мир хобби” сотрудников библиотеки и читателей. Авторы работ – Светлана Петровна Анушкевич, Екатерина Степановна Болдырева, Алеся Владимировна Яцура и Евгения Константиновна Князева – ветеран библиотечного дела)
2014 год Март Библиотечная выставка салон “Чудесных рук прекрасное творение” (выставка работ Ф. Самосюк – вышивка) 

Апрель

Библиотечная выставка-салон “Разноцветье” (выставка работ Новик Жанны Михайловны – руководителя кружка “Рукотворные чудеса” ЗбуражскогоУПК детский сад-средняя школа) 

Май Библиотечная выставка-салон “Глиняное чудо” ( выставка глиняной игрушки мастера Бойко Т.П.)  

Июнь Библиотечная выставка-салон “Чудеса из соломы” (мастера Дины Бегезы, учительницы Ореховский средней школы, жительницы д. Орехово)
2015 год 

Февраль Выставка-экспозиция “Полет кисти” ( выставка работ Сергея Александровича Бескоровайного, жителя г. Малориты - портретная живопись) 


Март Библиотечная выставка - салон “Знакомьтесь: таланты родного края”. Работы Валентины Еремкиной, жительницы г. Малорита 

Библиотечная выставка – экспозиция “Бал кукол” Выставка коллекции кукол Светланы Степановны Шишук, жительницы деревни Луково Малоритского района. 

Июнь
Библиотечная выставка-салон “Волшебная нить канзаши”
Выставка авторских работ Татьяны Ефлаковой. 

Октябрь Библиотечная выставка-экспозиция “Рукодельные чудеса”
Выставка работ А. В. Родиной, жительницы г. Малорита. 


2016 год Октябрь Выставка творческих работ “Вдохновение, талант и фантазия”  

Ноябрь

Выставка-экспозиция “Подарки своими руками”


2017 год  

Февраль 
Выставка-экспозиция “Феерия рукоделия” 
Август 
Выставка-экспозиция “Творчы калейдаскоп”
Декабрь Выставка-экспозиция “Парад фантазий”       

                                2018 год 

Февраль - Март
Выставка фоторабот “Мир родной природы” учащихся отделения фотографии УДОДМ “Малоритская государственная детская школа искусств (в рамках проекта “Рукам работа – душе радость”)

Июнь – Июль
Выставка – экспозиция “Добрых рук творенье” (в рамках проекта “Рукам работа – душе радость”)

Декабрь
Выставка декоративно-прикладного творчества “Творчество против недуга” (в рамках проекта “Рукам работа – душе радость”) совместно с МТЦСОН

Безымянный.JPG
Введение: Очень трудно представить себе детство без любимых книг и сказок. Книга входит в жизнь ребёнка с раннего детства, она делает окружающий мир необычайно интересным и полным удивительных открытий. Чтение закладывает в ребёнке моральные ценности, учит сострадать, переживать, удивляться и радоваться. Но как достучаться до сердца ребёнка с помощью книги? От совместных усилий библиотекарей, родителей, воспитателей зависит, сможет ли ребёнок в полной мере осознать всю важность общения с книгой.
Разработчик проекта: ГУК «Малоритская РЦБС» районная детская библиотека, ГУО «Малоритский ясли-сад №5»
Цель проекта: Поддержка и развитие потребности чтения у ребёнка-дошкольника путём совместной деятельности библиотеки, семьи, детского сада.
Задачи:
Сформировать у ребёнка представление о значении библиотеки в жизни человека
Сформировать навыки общения и обращения с книгой
Расширить представление о мире детских книг
Помощь родителям в подборе книг для дошкольника
Переход к самостоятельному чтению
Участники проекта:
я/с №5 старшие группы
Дошкольники и родители (активные читатели)
Сроки реализации проекта (2017-2019 год)
Ожидаемый результат:
Сотрудничество библиотекарей, родителей и воспитателей в воспитании ребенка читающего.
Осознание родителями ценности общения с малышами в процессе обсуждения прочитанных книг
Повышение интереса детей к чтению детской литературы

Я/с №5
Форма Название Сроки реализации
Дни дошкольника: 
«Пусть книга будет праздником для вас»
«Подружись с библиотекой»
«Здесь чудеса, здесь книжек много…»
(2017, 2018, 2019, июнь)
Познавательный гид «Художники - иллюстраторы детских книг»
Час искусства «Кто для нас рисует книги?» 
(2018, 2019, сентябрь)
Литературные встречи с местными поэтами:     
«Почему речка синяя?»
«К сердцу ребенка через стих»
«Паровоз стихов веселых»
(2017,2018,2019, ноябрь)
Литературное путешествие «Волшебный мир русской сказки»
Беседа-разгадайка по русским народным сказкам «А у сказки тихий голосок»
(2018,2019 февраль)
Калейдоскопы интересных открытий
«Мир природы на страничках художественной и познавательной литературы»
«Книга вам откроет дверь в мир животных и зверей» 
(2018,2019, апрель)
Литературное путешествие «Удивительный мир зарубежной сказки»
Литературная игра «Сказочных дел знатоки»
(2018, 2019 май)
Семья
Форма Название Сроки реализации
Опрос родителей «Чтение в кругу вашей семьи»
(2018, февраль)
Издать буклеты для родителей: «Растим книгочея: полезные советы»,
«Зачем читать ребенку вслух?» (2018-2019 гг)
Издать памятки для родителей: «Познаём мир с книгами серии… («Маленький профессор», «Рассказы Деда природоведа», «Почемучкины книжки», «Учебник для малышей», «Детское творчество», «Настя и Никита»)
«Журнальная империя»  (2018-2019 гг)
Выставка “Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья” (2018, май)
Тематическая семейная выставка «Моя любимая сказка» (2019, май)
Встречи любителей чтения
«Семейное чтение сближает поколения» (2018,май)
«Вместе читаем – дружно живём» (2018, май)
Акции (Международный день защиты детей): 
«Лето книжного цвета»
«В летний день читать не лень!» (2018,2019, июнь)